Nasza Szkoła
Chorzów ul. Wolności
Centrum Miasta
Zakłady Chemiczne
EU_flag-Erasmus__vect_POS[1]
Projekt „Reaching, teaching, keeping leareners” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z e-publikacją "Uczenie oparte na współdziałaniu: zbiór sceniaruszy lekcji i metody" będącą rezultatem projektu "Reaching, teaching, keeping learners" realizowanego w ramach programu Erasmus+ KA1 - Edukacja szkolna (2014-1-PL01-KA101-001293). Publikacja zawiera przykładowe scenariusze zajęć oraz opisy i charakterystki metod pracy opartych na współdziałaniu i wzajemnym uczeniu się uczniów.

ZBIÓR SCENARIUSZY LEKCJI I METODY

Czy materiały zawarte w publikacji uważasz za przydatne w pracy nauczyciela? 

REACHING, TEACHING, KEEPING LEARNERS

W dniach 2 – 9 maja 2015 roku grupa 12 nauczycieli Gimnazjum nr 1w Chorzowie wzięła udział w kursie szkoleniowym z zakresu aktywizujących metod pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce, doświadczającymi trudności szkolnych. Szkolenie:„Reaching, teaching and keeping our learners and sensitization training for teachers and trainers” odbyło się w ramach programu Erasmus +KA1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Borgarnes na Islandii. Kurs szkoleniowy został przeprowadzony przez trenerów z instytucji doskonalącej nauczycieli „InterCultural Iceland”. Instytucja ta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń oraz badań z zakresu wdrażania innowacyjnych metod nauczania oraz edukacji międzykulturowej.

Warsztaty metodyczne jak też zajęcia kulturowe odbywały się w międzynarodowej 28 osobowej grupie z uczestnikami ze Szwecji, Turcji, Grecji i Rumunii. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznania i porównania systemów szkolnictwa poszczególnych krajów. Nauczyciele poznali również wiele intersujących metod nauczania opartych na współpracy i wzajemnym uczeniu się uczniów m.in. Jigsaw, Jigsaw+, CLIM. Podczas ćwiczeń praktycznych poznali możliwości wykorzystania poznanych metod nauczania w praktyce nauczycielskiej. W czasie szkolenia nauczyciele poznali także sposoby motywowania, angażowania uczniów w proces uczenia się a także metody budowania poczucia bezpieczeństwa w zespole klasowym oraz właściwych relacji w grupie.

Udział w projekcie pozwolił nauczycielom na poznanie nowych metod, form pracy z uczniami o mniejszych możliwościach i zdolnościach, wprowadzenie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych aktywizujących metod nauczania, grupowych metod zakładających konieczność współpracy między uczniami i wzajemnego uczenia się od siebie. Nauczyciele uzyskali również duży przyrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania strategii motywowania uczniów do aktywności edukacyjnej. Dzięki udziałowi w szkoleniu międzynarodowym nauczyciele w znacznym stopniu rozwinęli swoje kompetencje interkulturowe jak też komunikacyjno-językowe w zakresie języka angielskiego. Udział w szkoleniu przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych i wzrostu specjalistycznej wiedzy uczestników. Umiejętności oraz zdobyta wiedzę nauczyciele wykorzystują w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, w indywidualnej i grupowej pracy z uczniami, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zastosowanie niestandardowych form pracy dydaktycznej zmotywuje uczniów do procesu uczenia się a wprowadzenie nowych form nauczania aktywnie włączy w proces dydaktyczny uczniów z różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi. Ponadto poprzez uczestnictwo w zagranicznej formie doskonalenia zawodowego nauczyciele rozbudowali posiadany warsztat pracy i wdrażają nowe środki dydaktyczne i metody pracy z uczniami. Po zakończeniu szkolenia nauczyciele biorący w nim udział przekazali wiedzę oraz zaprezentowali nowo poznane metody pracy z uczniami pozostałym członkom grona pedagogicznego a także nauczycielom innych szkół podczas szkoleń (m.in. podczas szkoleń dla Rady Pedagogicznej które odbyły się w dniach 2.06 i 11.06) oraz przeprowadzonych lekcji otwartych (m.in. podczas lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 11.06) jak również podczas spotkań z doradcami metodycznymi, podczas spotkań zespołu przedmiotowego oraz za pośrednictwem platform edukacyjnych (np. Aktywna Edukacja). W celu dzielenia się rezultatami projektu poza szkołą nauczyciele przygotowują publikacje na temat udziału i rezultatów projektu, a także scenariusze zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych z zastosowaniem poznanych metod pracy, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.

 

Information on the participation of teachers in training course "Reaching, Teaching, Keeping Learners' 2014-1-PL01-KA101-001293 under the Erasmus + KA1 of School Education Staff Mobility

From 2 - 9 May 2015, a group of 12 teachers from Gimnazjum nr 1 in Chorzów participated in a training course in the field of activation methods of working with students with specific learning difficulties, experiencing difficulties at school. Training: "Reaching, teaching and keeping our learners and Sensitization training for teachers and trainers" took place in the framework of the Erasmus + KA1 co-financed by the European Union in Borgarnes in Iceland. The training course was conducted by trainers from teachers’ training institutionInterCultural Iceland “.This institution has extensive experience in conducting courses, trainings and research in the implementation of innovative teaching methods and intercultural education.

Methodological workshops as well as cultural activities took place in the international 28 person group with participants from Sweden, Turkey, Greece and Romania. During the training, participants had the opportunity to learn about and compare education systems of individual countries. Teachers also met many interesting teaching methods based on cooperation and mutual learning among students like Jigsaw, Jigsaw +, CLIM. During the practical exercises they knew the possibilities of using known methods of teaching in teaching practice. During the training, teachers also learned how to motivate, engage students in the learning process and ways to build a sense of security in a band class, and proper relations in the group.

Participation in the project allowed teachers to learn new methods and forms of work with students with fewer opportunities and abilities, introduction and adaptation to the needs of students of various activating teaching methods, group methods which assume the necessity of cooperation between students and mutual learning from each other. Teachers also received a large knowledge increase and practical skills in the development of strategies to motivate students to educational activity. Through participation in international training teachers largely developed their intercultural competence as well as communication and language competence in the English language. The training contributed to the development of professional competence and expertise of participants growth. Teachers use acquired skills and knowledge in their everyday professional duties in individual and group work with students, during classes and extracurricular. The use of non-standard forms of teaching will motivate students to the learning process and the introduction of new forms of teaching will actively participate in the process of teaching students with different kinds of educational needs. In addition, through participation in the form of foreign training the teachers expanded workshop held and implement new teaching aids and methods of working with students. After the training the teachers taking part in it handed over the knowledge and presented the newly learned methods of working with students remaining members of the teaching staff as well as teachers of other schools during trainings (e.g. while training for teachers that took place on 2.06 and 11.06), and during open lessons (e.g. during an open lesson held on 11.06) as well as during meetings with methodical advisers, during meetings of the assembly and through educational platforms (e.g. Aktywna Edukacja). In order to share the results of the project outside of school teachers prepare publications on participation and results of the project as well as lesson plans, using known methods of work that will be posted on the website of Gimnazjum nr 1. 

 

LEKCJA POKAZOWA METODĄ JIGSAW

11 czerwca 2015 w klasie 3B odbyła się lekcja otwarta w ramach upowszechniania wiedzy zdobytej poprzez udział w projekcie „Reaching, teaching, keeping Learners”, współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Tego dnia w lekcji oprócz uczniów wzięli udział zaproszeni nauczyciele.

Tematem zajęć były substancje uzależniające, które uczniowie poznawali zgodnie z poznaną w projekcie metodą Jigsaw. Uczniowie bardzo chętnie pracowali, przedstawiali swoje wypracowane zadania. Nawet scenki, które mieli odegrać nie zniechęciły ich.

Archiwum Aktualności
Adres: ul. Dąbrowskiego 53 41-500 Chorzów | e-mail: sekretariat@gim1chorzow.pl | Telefon: +48 (32) 2411655